Kömür Hakkında

Kömür Nedir?

Kömür, katmanlı tortul çökellerin arasında bulunan katı, koyu renkli, karbon ve yanıcı gazlar bakımından zengin kayaçtır. Kömür çoğunlukla diğer elementlerin değişken miktarlarda bulunmasıyla oluşur. Asıl bileşeni karbondur; bunun yanında değişken miktarda hidrojen, kükürt, oksijen ve azot içerir. Isı için yakılan bir fosil yakıt olan kömür dünyanın birincil enerjisinin yaklaşık dörtte birini ve elektriğinin beşte ikisini sağlar.

Kömür organik bir yakıttır. Yani canlılardan oluşmuştur. Bitki ve hayvan kalıntılarının zamanla tabakalaşıp çökmesiyle kömürleşme süreci başlar.

Zamanla üst üste dizilen katmanlardan üsttekiler alttakilere basınç yapar. Bu basınç altında zaman içerisinde karbon elementleri daha sıkı hale gelir ve kömürleşme gerçekleşir.

Kömürleşme Süreçleri

Kömürleşme süreçleri aşağıdaki gibidir.

  • Turba
  • Linyit
  • Alt bitümlü kömür
  • Bitümlü kömür
  • Antrasit
  • Grafit

Türkiye'nin Kömür Potansiyeli

Ülkemiz katı fosil enerji hammaddeleri yönünden sadece yeterli miktarda linyit kömürü potansiyeline sahiptir. Diğer birincil enerji hammaddelerinin gereksinimi karşılayamaması nedeniyle, bunlarda meydana gelen talep açığı da, linyit kömürü ile kapatılmaya çalışılmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, linyit potansiyelimiz, elektrik üretimi, amonyak sentezi, ev ve sanayi yakıtı gibi birçok alanlarda tüketilmektedir.

Son verilere göre, ülkemiz yaklaşık 7, 8 milyar ton linyit potansiyeline sahiptir. Bu potansiyelden 4,7 milyar tonunun işletilebilir olduğu tahmin edilmektedir.

Linyit Kömürde Polyakeynez Madencilik

Polyakeynez Madencilik’ in bulunduğu bölgemizde Jeoloji & Rezerv : Miyosen yaştaki Soma kömür havzası, yaklaşık 150 km genişliğindeki bir alanı kaplayan batı Türkiye'nin graben kompleksinde (WAGC) bulunan küçük bir intramontan (dağlık bölge) havzası kalıntısı içinde oluşmuştur. Miyosen yaşlı Soma kömür havzasının boyutsal olarak deforme olmuş çökeltileri, İzmir-Ankara Zonu'nun erken Cenozoik ve eski klastik / karbonat kayalarının üzerinde uyumsuz olarak yer almaktadır. Batı Anadolu'nun Kuzey Ege kıyı şeridinin yakınında bulunan Soma kömür havzasında, ardışık üç linyit (Alt, Orta ve Üst) damarından oluşan Miyosen alüvyal / akı-lakustrin yatakları açığa çıkmaktadır. Kömür ardışıklıkları ve örtü tabakası toplam kalınlığı yaklaşık 900 m'dir ve kömür Mesozoyik karbonat / silisiklastik bazik kayaların üzerinde uyumsuz olarak bulunmaktadır. Alt kömür damarı (KM2) alüvyal bir düzlemde ortalama 20 m kalınlığında linyitik türde oluşumunu gerçekleştirmiştir.

 JORC rezerv koduna göre, maden sahasının toplam kaynağının ve potansiyelinin maden ömrü için yaklaşık 225 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. Üretilen kömür yeraltından ortalama 3000 kCal / kg kalofirik değeride tüvenan olarak çıkarılmakta ve lavvar (kömür yıkama) işlemi sonrasında evsel ısıtma ve endüstriyel kullanım için uygun hale gelmektedir. Kınık linyit sahasında bulunan KM2 kömürü kalorifik değeri 6.000 kcal'a kadar çıkabilmektedir. Dolayısıyla sahadaki kömür tanımlaması literatüre göre linyit olarak değil, alt-bitümlü kömür olarak değerlendirilebilir. İdeal alt bitümlü kömürün özgül ağırlığı 1,35 t / m3'tür. Sahada üretimi yapılacak olan kömür yoğunluğunun ortalaması 1.63 t / m³ olarak belirlenmiştir. 

Som Katı Yakıt Kömürleri

Som Katı Yakıt, <% 1 kükürt içeriği ile ithal kömür yerine kullanılabilecek potansiyele sahip olan kömürü yıkanmış olarak, +18-100 mm Ceviz kömür, 10-18 mm Fındık kömür ve çeşitli kalori kırınımlarıyla 0,5-10 mm Toz kömür dağılımıyla ambalajlı ve ya açık şekilde satış yapmaktadır.

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.
warning ikon
Lütfen güvenlik testini tamamlayın.
error ikon
Güvenlik testi başarısız.
warning ikon
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
success ikon
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.
error ikon
Bir Hata Oluştu!